Việt Nam sẽ có đô thị thông minh vào 2025

Hình thành một số chuỗi thành thị thông minh khu vực phía Bắc, miền Trung, phía Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long, lấy thành thị Hà Nội, Tp.HCM, thành thị Đà Nẵng, thành thị Cần Thơ là hạt nhân…

Trước mắt sẽ hỗ trợ tối thiểu 3 khu thành thị mới được đầu tư thi công áp dụng thí điểm một số biện pháp thành thị thông minh.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án phát triển thành thị thông minh bền vững Việt Nam GĐ 2018 – 2025, định hướng đến năm 2030

Theo đây, Đề án phấn đấu đến năm 2020 thi công nền móng cơ sở pháp lý phát triển thành thị thông minh, áp dụng công tác dự trù đầu tư triển khai thí điểm ở cấp khu thành thị và thành thị.

Trong đây, thực hiện rà soát, thi công khung pháp lý chung về phát triển thành thị thông minh bền vững, ban hành một số cơ chế chính sách bán hàng áp dụng cho một số khu vực triển khai thí điểm; thi công và thí điểm triển khai áp dụng Khung tham chiếu ICT phát triển thành thị thông minh, thi công hệ thống hạ tầng dữ liệu không gian thành thị, hợp nhất một số dữ liệu đất đai, thi công trên nền móng GIS và một số cơ sở dữ liệu khác.

Xây dựng mô hình thích hợp trong quản lý dân cư, giao thông, đất đai và đầu tư thi công ở một số khu vực thành thị thực hiện thí điểm; thi công cơ sở dữ liệu thành thị quốc gia GĐ 1; hỗ trợ tối thiểu 3 khu thành thị mới được đầu tư thi công áp dụng thí điểm một số biện pháp thành thị thông minh.

Đến năm 2025 thực hiện GĐ 1 thí điểm phát triển thành thị thông minh. Trong đây, áp dụng thi công, đã đi vào hoạt động hành lang pháp lý, một số quy định quy phạm pháp luật trên cơ sở sơ kết, tổng kết việc thực hiện thí điểm; triển khai áp dụng Khung tham chiếu ICT phát triển thành thị thông minh ở Việt Nam.

Công bố một số nguyên tắc quốc gia ưu tiên phục vụ cho việc triển khai thi công thí điểm một số thành thị thông minh, ưu tiên cho một số lĩnh vực quản lý thành thị, chiếu sáng, giao thông, cấp thoát nước, thu gom và xử lý rác thải, lưới điện, hệ thống cảnh báo rủi ro thiên tai và hệ thống hạ tầng ICT; phát triển hạ tầng dữ liệu không gian thành thị, hợp nhất một số dữ liệu đất đai, thi công và một số dữ liệu khác trên nền GIS ở một số thành thị thí điểm GĐ; thí điểm áp dụng cơ chế cấp chứng nhận khu thành thị mới thông minh…

Định hướng đến năm 2030, đã đi vào hoạt động thí điểm GĐ 1, từng bước triển khai nhân rộng theo lĩnh vực, khu vực, hình thành mạng lưới liên kết một số thành thị thông minh, có khả năng lan tỏa.

Cụ thể, hình thành một số chuỗi thành thị thông minh khu vực phía Bắc, miền Trung, phía Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long, lấy thành thị Hà Nội, Tp.HCM, thành thị Đà Nẵng, thành thị Cần Thơ là hạt nhân, hình thành mạng lưới liên kết một số thành thị thông minh.

Goldenpeninsula.com – Theo VnEconomy

Các khách mua đang xem chuyên mục Blog Goldenpeninsula.com

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm