Trình sửa đổi Luật Đất đai và Luật Bảo vệ môi trường

Theo Chương trình thi công và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa được Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà đã ký ban hành, năm 2018 sẽ thi công 16 văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và 28 văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ TN-MT.

Trong số 1 vài văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đáng lưu ý là Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Đất đai năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Bảo vệ môi trường và 1 vài luật có liên quan đến bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Khí tượng – thủy văn, Luật Đa dạng sinh học, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Bên cạnh đây, Bộ TN-MT cũng sẽ dự thảo nhiều chọn lọc, nghị định quan trọng khác, trong đây có chọn lọc của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cơ chế thí điểm giao đất, cho thuê đất đối có 1 vài phần đất nhỏ hẹp cho 1 vài chủ sử dụng đất liền kề trên địa bàn TPHCM.

Về 1 vài văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ TN-MT, chỉ riêng lĩnh vực đất đai sẽ thi công 3 thông tư quy định chi tiết Nghị định quy định về thi công, quản lý, hoạt động và khai thác sử dụng hệ thống tài liệu đất đai; quy định chi tiết Nghị định quy định về chuyển nhượng điện tử trong lĩnh vực đất đai; sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 2-6-2014 của Bộ TN-MT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ thực trạng sử dụng đất.

Lĩnh vực môi trường sẽ thi công Thông tư quy định về tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại.

Lĩnh vực tài nguyên nước sẽ thi công 2 thông tư, trong đây có Thông tư quy định về điều tra, phân tách tài nguyên nước dưới đất…

Lĩnh vực biển và hải đảo cũng sẽ thi công 2 thông tư, đáng lưu ý là Thông tư quy định về khắc phục sự cố môi trường do dầu tràn trên biển.

Goldenpeninsula – Theo SGGP

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm