Thu từ đất đạt 37.128 tỷ đồng

Năm 2017, tổng thu tài chính từ đất trên địa bàn đô thị Hà Nội được 37.128 tỷ đồng, chiếm dao động 15% tổng thu ngân sách đô thị – là tài liệu được đưa ra ở Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND đô thị Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2017, đô thị Hà Nội thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn một vài quận, huyện, để thực hiện 1.992 dự án, có tổng tổng diện tích 7.191,89ha, trong đó: 587 dự án do UBND đô thị Hà Nội ra chọn lọc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; 1.405 dự án được thẩm định, đủ điều kiện để xác định ranh giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái an cư… Tính đến nay, toàn đô thị Hà Nội đã thực hiện tổ chức giao đất dịch vụ được 327,34ha, có 38.194 hộ (đạt 57,84%); công tác đấu giá quyền sử dụng đất thu được 7.955 tỷ đồng, đạt 79,6% kế hoạch; thực hiện xác định giá đất làm căn cứ thu tiền sử dụng đất đối có 93 dự án, xác định giá đất làm căn cứ tính tiền thuê đất của 62 dự án, tổng thu tài chính từ đất được 37.128 tỷ đồng, chiếm dao động 15% tổng thu ngân sách đô thị Hà Nội.

Trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kê khai đăng ký đất đai cho một vài hộ, toàn đô thị Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận lần đầu được 1.336.420 thửa đủ điều kiện (đạt 98,59%); cấp giấy xác nhận đăng ký đất đai lần đầu cho 196.441 thửa, đạt 100%…

Triển khai nhiệm vụ năm 2018, ngành Tài nguyên và Môi trường đô thị Hà Nội tiếp tục chủ động phối hợp cộng một vài ngành khẩn trương đẩy nhanh thực hiện một vài dự án đầu tư trung tâm của đô thị (BT, BOT, PPP); đẩy nhanh công tác xác định giá đất, đôn đốc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; phối hợp, giải đáp một vài quận, huyện, thị xã tháo gỡ gặp khó, vướng mắc trong giao đất dịch vụ; tập trung quyết liệt thực hiện dự án thi công hồ sơ địa chính tổng thể và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn đô thị theo hướng đồng bộ, tiên tiến, là công cụ hữu hiệu trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai và là cơ sở dữ liệu chung của đô thị…

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND đô thị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND đô thị Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng biểu dương các thành tích ngành Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đạt được, đồng thời lưu ý ngành trong năm 2018, cần tập trung phối hợp có một vài bộ, ngành tính năng tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoàn chỉnh hồ sơ địa chính tổng thể và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn đô thị; tăng cường công tác quản lý đất đai; quản lý khai thác khoáng sản hiệu quả hơn; quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu…

Goldenpeninsula.com – Theo Hà Nội mới

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm