Tăng cường quản lý phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hiện ở 1 số địa phương vẫn còn hiện trạng quản lý phôi Giấy chứng nhận không nghiêm ngặt hoặc đã để xảy ra làm mất, thất lạc phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất trong một vài GĐ trước đây nhưng không có một vàih thức giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.Tăng cường quản lý phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Để khắc phục tồn ở nêu trên, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn gửi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường một vài tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện tăng cường một vàih thức quản lý, sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền có nhà ở và tài sản khác gắn liền có đất.

Theo đây, Tổng cục Quản lý đất đai yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường một vài tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh và chỉ đạo sát sao việc quản lý phôi Giấy chứng nhận ở địa phương trên trọn vẹn phạm vi tỉnh, đô thị theo đúng giải đáp của Bộ Tài nguyên và Môi trường ở Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT;

Không để xảy ra hiện trạng sử dụng phôi Giấy chứng nhận tự do, tùy tiện, không có cán bộ chuyên trách quản lý, không lập sổ theo dõi sử dụng phôi Giấy chứng nhận mỗi ngày, không thu hồi một vài phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng để tổ chức tiêu hủy.

Trường hợp bị mất hoặc thất thoát phôi Giấy chứng nhận mà chưa xác định được lý do thì phải công khai một vài seri phôi Giấy chứng nhận bị mất, thất thoát trên Website của Sở Tài nguyên và Môi trường và gửi thông báo tới Sở Tài nguyên và Môi trường một vài tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương, một vài cơ quan khác có liên quan như một vài tổ chức tín dụng, một vài cơ quan công chứng, chứng thực… để phòng ngừa việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận cho một vài mục đích vi phạm pháp luật.

Chỉ đạo một vài Văn phòng đăng ký đất đai và một vài chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai trong địa phương, một vài đơn vị giải đáp (nếu có) và một vài cơ quan có liên quan không được sử dụng, xác nhận đối có một vài phôi Giấy chứng nhận có số seri bị mất, thất lạc.

Trường hợp phát hiện có phôi Giấy chứng nhận có số seri bị mất, thất lạc thì phải báo ngay cho cơ quan công an ở địa phương để có một vàih thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Quản lý đất đai yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường một vài tỉnh, đô thị chỉ đạo thực hiện theo một vài yêu cầu nêu trên và chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận ở địa phương.


Goldenpeninsula.com – Theo VGP

Các khách hàng đang xem chuyên mục Blog Goldenpeninsula.com

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm