Nhà đất công dôi dư sẽ được xử lý như thế nào?

Việc phân phối tài sản trên đất, giao dịch quyền sử dụng đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện trong trường hợp nhà, đất dôi dư không còn nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp lại…

Đó là quy định trong Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ mới ban hành quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

(Ảnh minh họa)

Nghị định này quy định về việc sắp xếp lại, xử lý những loại tài sản công gồm: Đất, nhà, công trình và những tài sản khác gắn liền có đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị và công ty đang quản lý, sử dụng (trừ nhà, đất của công ty cổ phần được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc nhận giao dịch hợp pháp sau thời điểm được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa; nhà, đất thuê, thuê lại, nhận góp vốn, nhận giữ chộ, mượn của những tổ chức, cá nhân khác và nhà, đất khác không phải của cơ quan, tổ chức, đơn vị, công ty); xe xế hộp; máy móc, thiết bị và tài sản công khác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Được phép phân phối nhà, đất dôi dư của cơ quan nhà nước

Nghị định quy định rõ những hình thức xử lý nhà, đất khi thực hiện sắp xếp lại, gồm: Giữ lại tiếp tục sử dụng; Thu hồi; Điều chuyển; Bán tài sản trên đất, giao dịch quyền sử dụng đất; Chuyển mục đích sử dụng đất; Chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý; Tạm giữ lại tiếp tục sử dụng; Sử dụng nhà, đất để chi trả cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao; Hình thức khác.

Trong đây, việc phân phối tài sản trên đất, giao dịch quyền sử dụng đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện trong 2 trường hợp: Nhà, đất dôi dư không còn nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp lại; Tạo nguồn vốn để đầu tư thi công, nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc, cơ sở làm việc sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

Việc phân phối tài sản trên đất, giao dịch quyền sử dụng đất của công ty được thực hiện trong những trường hợp: Nhà, đất dôi dư không còn nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp lại; tạo nguồn vốn để đầu tư thi công, nâng cấp, cải tạo văn phòng làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh của công ty.

Thu hồi nhà đất công sử dụng sai mục đích

Nghị định 167 cũng quy định rõ đối có trường hợp xử lý nhà, đất sử dụng không đúng quy định. Theo đây, đối có nhà, đất đã bố trí làm nhà ở không đủ điều kiện chuyển giao về địa phương quản lý theo quy định, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, công ty phải thực hiện di dời những hộ gia đình, cá nhân ra khỏi khuôn viên cơ sở nhà, đất để sử dụng đúng mục đích. Việc hỗ trợ đối có những hộ gia đình, cá nhân phải di dời (nếu có) thực hiện theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái an cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Cơ quan, tổ chức, đơn vị, công ty có trách nhiệm yêu cầu tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng nơi có nhà, đất (tổ chức dịch vụ công về đất đai hoặc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cơ cấp huyện) để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái an cư theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái an cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Trường hợp sử dụng trọn vẹn cơ sở nhà, đất hoặc 1 phần cơ sở nhà, đất để cho vay, cho thuê, hợp tác, kinh doanh, liên doanh, liên kết và những hình thức sử dụng khác không đúng quy định mà có thể tách phần quy mô sử dụng không đúng quy định thành cơ sở độc lập thì xử lý thu hồi theo quy định.

Trường hợp sử dụng 1 phần cơ sở nhà, đất để cho vay, cho thuê, hợp tác, kinh doanh, liên doanh, liên kết và những hình thức khác không đúng quy định mà chẳng thể tách phần quy mô sử dụng không đúng quy định thành cơ sở độc lập thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, công ty chấm dứt việc sử dụng nhà, đất không đúng quy định.

Sau khi chấm dứt việc sử dụng nhà, đất không đúng quy định, cơ quan, tổ chức, đơn vị, công ty đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý theo quy định ở Nghị định này

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, công ty nộp trọn vẹn số tiền thu được từ việc cho thuê, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết không đúng quy định vào ngân sách trung ương (đối có nhà, đất thuộc trung ương quản lý), vào ngân sách địa phương (đối có nhà, đất thuộc địa phương quản lý) theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.


Goldenpeninsula.com – Theo Vietnamnet

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm