Năm 2018: Bổ sung các quy định chưa phù hợp về đất đai

Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến vừa ký Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của Tổng cục. Theo đây, Tổng Cục trưởng đề nghị, các đơn vị tiếp tục đã đi vào làm việc hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, tập trung nâng cao chất lượng và bảo đảm công đoạn thi công văn bản quy phạm theo kế hoạch; bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận.Tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách TTHC thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Tổng cục theo hướng dễ làm hóa. Ảnh: Hoàng Minh

Đồng thời, tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Tổng cục theo hướng dễ làm hóa, tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa giá thành cho tổ chức, cá nhân và cơ quan quản lý trong thực hiện, giải quyết TTHC. Đề xuất xóa bỏ các TTHC không cần thiết, thi công hệ thống TTHC dễ làm, công khai, minh bạch, phối hợp thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, tăng cường áp dụng công nghệ tài liệu trong giải quyết TTHC.

Cụ thể, về cải cách thể chế, sẽ thực hiện Chương trình Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2018 thuộc phạm vi quản lý Nhà nước về đất đai bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định, trong đây, trọng tâm là trình Chính phủ, Quốc hội tham khảo, cho ý kiến dự án Luật Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Đất đai.

Tiếp tục rà soát VBQPPL thuộc lĩnh vực đất đai bảo đảm khắc phục các quy định còn bất cập và chưa thích hợp có các luật mới được ban hành, kiến nghi cấp có thấm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ cho thích hợp. Rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung, thi công mới các nguyên tắc, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật, đơn giá trong lĩnh vực đất đai.

Bên cạnh đây, phối hợp kiểm tra VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND cấp tỉnh theo đúng căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền về nội dung và hình thức, thích hợp có quy định của pháp luật. Ngoài ra, kiểm tra việc thi hành pháp luật, xử lý, khắc phục các tồn ở, hạn chế qua kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất…

Về cải cách thủ tục hành chính sẽ tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ theo hướng tiếp tục thực hiện tốt khâu phân tách tác động, dễ làm hóa TTHC trong quá trình thi công VBQPPL.

Tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các quy định TTHC về đất đai chưa thích hợp, gây phiền hà, tốn kém cho tổ chức, cá nhân nhằm bảo đảm nhanh, gọn, khoa học, dễ dàng, rút ngắn thời gian thực hiện phân công trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC.

Đồng thời, tiếp tục duy trì việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính, tình hình giải quyết TTHC thuộc tính năng quản lý của Tổng cục và chính sách bán hàng, pháp luật về đất đai; phối hợp tổ chức đối thoại, giải thích trực tuyến để giải quyết các vướng mắc của người dân và công ty về TTHC trong lĩnh vực đất đai.

Tăng cường nguồn lực, nâng cao năng lực công chức làm công tác thi công VBQPPL và kiểm soát TTHC; ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác cải cách, kiểm soát TTHC; phối hợp thi công Đề án Đơn giản hóa chế độ báo cáo trong làm việc quản lý Nhà nước của Bộ và thực hiện nhiệm vụ rà soát, dễ làm hóa TTHC, pháp lý công dân và các cơ sở dữ liệu về đất đai liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi tính năng quản lý của Bộ TN&MT…

Để thực hiện tốt công việc này, Tổng Cục trưởng đề nghị, các đơn vị đẩy mạnh công tác tài liệu, tuyên truyền về CCHC của Tổng cục, tổ chức và triển khai thực hiện các phong trào thi đua về CCHC của Bộ phát động; gắn kết quả thực hiện CCHC trong xét thi đua, khen thưởng hằng năm đối có Thủ trưởng đơn vị cũng như có các tập thể, cá nhân trực thuộc Tổng cục.

Phối hợp tổ chức các buổi họp báo, hội nghị trực tuyến có tổ chức, cá nhân về chính sách bán hàng, pháp luật về đất đai. Thực hiện việc tự chấm điểm kết quả Chỉ số CCHC đối có Tổng cục năm 2018.

Phối hợp triển khai thực hiện điều tra, phân tách mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối có các dịch vụ hành chính công thuộc lĩnh vực đất đai thực hiện ở Bộ. Ngoài ra, tiếp tục duy trì thông suốt làm việc của đường dây nóng tiếp nhận, giải quyết phản ánh của người dân, công ty về hiện trạng vi phạm pháp luật đất đai và nhũng nhiễu trong quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kịp thời phát hiện và giải quyết các phản ánh, kiến nghị, vướng mắc về tình hình vi phạm trong làm việc quản lý về đất đai ở địa phương…

Goldenpeninsula.com – Theo TNMT

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm