Hướng dẫn sắp xếp lại, xử lý nhà đất công

Từ ngày 1/6/2018, tiền chuyển mục đích sử dụng đất đối có nhà, đất của công ty nhà nước phải di dời theo quy hoạch được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai.

Theo Thông tư 37/2018/TT-BTC giải đáp về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định ở Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, từ ngày 1/6/2018, tiền chuyển mục đích sử dụng đất (gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê) đối có nhà, đất của công ty nhà nước phải di dời theo quy hoạch hoặc do ô nhiễm môi trường quy định ở khoản 3 Điều 24 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai.

Thông tư cũng quy định rõ về hỗ trợ di dời đối có hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở không đủ điều kiện chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý.

Goldenpeninsula.com – Theo Đầu tư Bất động sản

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm