Hàng loạt bộ ngành vào cuộc gấp rút triển khai Luật Quy hoạch

Để triển khai kịp thời, đồng bộ những quy định của Luật Quy hoạch, Chính phủ đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân những tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo quyết liệt.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Quy hoạch.

Theo đây, để triển khai kịp thời, đồng bộ những quy định của Luật Quy hoạch, Chính phủ đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND những tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo quyết liệt, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quy hoạch.Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 là căn cứ pháp lý để những cấp, những ngành lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và thống nhất trong làm việc quy hoạch. (Ảnh: Lê Anh Dũng-VietNamNet).

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp có những Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND những tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương thi công Nghị định quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Quy hoạch trình Chính phủ trong tháng 2/2018.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp có những Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân những tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương nghiên cứu kỹ ban hành Thông tư giải đáp về định mức kinh tế – kỹ thuật lập, thẩm định, ra mắt và điều chỉnh quy hoạch, ban hành trong tháng 3/2018.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp có những Bộ, cơ quang ngang Bộ và UBND những tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương nghiên cứu kỹ ban hành Thông tư giải đáp về giá trong làm việc quy hoạch theo quy định ở Luật Quy hoạch trong quý II năm 2018. Trường hợp có vướng mắc vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ tham khảo, chọn lọc.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND những tỉnh, đô thị trực thuộc trung ương phối hợp có Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ thi công Nghị định quy định chi tiết thi hành 1 số điều của Luật Quy hoạch, Thông tư giải đáp về định mức kinh tế – kỹ thuật lập, thẩm định, ra mắt và điều chỉnh quy hoạch, Thông tư giải đáp về giá trong làm việc quy hoạch theo tính năng, nhiệm vụ được giao.

Chính phủ đề nghị những Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát, tổng hợp, đề xuất danh mục những quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định ở Luật Quy hoạch, danh mục những quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành theo quy định, gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/3/2018 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Đồng thời đề nghị những Bộ, cơ quan ngang Bộ tập trung nguồn lực tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030 được phân công theo quy định của Luật Quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 31/12/2020; phối hợp có cơ quan lập quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch.

Xây dựng kế hoạch vốn cho việc lập những quy hoạch ngành quốc gia cho thời kỳ 2021-2030 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trong quý II năm 2018 để trình cấp có thẩm quyền chọn lọc bố trí kế hoạch vốn lập quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước. Được sử dụng nguồn 10% dự phòng trên tổng mức vốn đã phân bổ cho những Bộ, ngành trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn GĐ 2016-2020 hoặc nguồn vốn chi sự nghiệp kinh tế đã bố trí trong dự toán năm 2018 của những Bộ, ngành để tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030 ngay trong năm 2018 theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước.

Luật Quy hoạch được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24/11/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 là căn cứ pháp lý để những cấp, những ngành lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và thống nhất trong làm việc quy hoạch.

Luật Quy hoạch là công cụ quan trọng giúp Nhà nước hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển, bảo đảm tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch cấp quốc gia có quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước để phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững.


Goldenpeninsula.com – Theo Vietnamnet

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm