Hà Nội thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

UBND TP. Hà Nội vừa ký chọn lọc thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 – 2020) cấp huyện.

Kế hoạch nhằm mục đích ra mắt công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối của TP. Hà Nội đã được Chỉnh phủ phê duyệt làm cơ sở thực hiện quản lý và sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đến năm 2020 làm cơ sở đã đi vào hoạt động kế hoạch cụ thể.

Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trong thời gian sớm nhất để cụ thể hóa nội dung điều chỉnh, cung cấp kịp thời đề nghị về quản lý đất đai, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội.

Việc quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, thành phố để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục hiện trạng bỏ hoang đất đã giao và cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát nghiêm ngặt quỹ đất được quy hoạch phát triển thành phố, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp…

Goldenpeninsula.com – Theo Đầu tư Bất động sản

Các khách hàng đang xem chuyên mục Blog Goldenpeninsula.com

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm