Giảm thủ tục phiền hà nhờ quy hoạch

Quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch là nhân tố quan trọng trong phát triển thành thị và nông thôn, nhằm hạn chế sự phát triển chồng chéo, quy hoạch treo, gây thất thoát lãng phí trong đầu tư thi công.

Quy hoạch tốt sẽ hạn chế được lãng phí trong đầu tư thi công.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết, trong năm 2017, Bộ đã tổ chức lập, thẩm định, trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 03 đồ án và 03 nhiệm vụ quy hoạch; tổ chức thẩm định nhiệm vụ 02 đồ án quy hoạch chung khu tính năng đặc biệt 05 đồ án quy hoạch vùng; đã đi vào hoạt động việc tổ chức lập, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ 02 đồ quy hoạch vùng TP Hồ Chí Minh và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tổ chức tìm hiểu lập nhiệm vụ quy hoạch cho 1 số vùng liên tỉnh, khu tính năng đặc biệt; đã đi vào hoạt động tìm hiểu thí điểm 08 thiết kế thành thị mẫu đặc trưng theo vùng, miền mở bán và tổ chức thực hiện 02 đồ án quy hoạch vùng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2017. Tỷ lệ số xã có quy hoạch thi công nông thôn mới trên cả nước đạt dao động 99,4%.

Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu thi công Nông thôn mới, Bộ Xây dựng đang triển khai kiểm tra, phân tách, giải đáp về quản lý thi công theo quy hoạch Nông thôn mới ở một vài địa phương; tổ chức triển khai đề án “Xây dựng Nông thôn mới trong quá trình thành thị hóa trên địa bàn cấp huyện” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ở Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017; tham dự ý kiến về một vài đồ án quy hoạch, quy chế quản lý quy hoạch thiết kế, quy hoạch thi công thành thị.

Tổ chức triển khai thực hiện một vài đồ án chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng tâm Bắc Bộ (mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý IV/2016); tập trung tìm hiểu thi công 02 đồ án Quy hoạch cấp nước vùng kinh tế trọng tâm Bắc Bộ và phía Nam; giải đáp, đôn đốc một vài địa phương đẩy nhanh công đoạn lập, thẩm định phê duyệt một vài quy hoạch chuyên ngành trên địa bàn theo phân cấp.

Bên cạnh đây, Bộ Xây dựng tiếp tục tìm hiểu thi công, điều chỉnh một vài định hướng, chiến lược, chương trình, kế hoạch về phát triển thành thị, hạ tầng kỹ thuật theo hướng thích hợp có thực tiễn và cung cấp một vài điều kiện đề nghị phát triển mới, độc đáo là vấn đề ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển xanh.

Nghiên cứu điều chỉnh Chiến lược phát triển thành thị quốc gia, thi công Chương trình phát triển thành thị quốc gia GĐ 2020-2030, kế hoạch phát triển thành thị tăng trưởng xanh Việt Nam đã đi vào hoạt động trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Triển khai Đề án Phát triển một vài thành thị Việt Nam ứng phó có biến đổi khí hậu; trong đây tập trung tìm hiểu: Lồng ghép các nội dung về ứng phó có biến đổi khí hậu trong một vài văn bản chuẩn bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới; thi công khung giải đáp phân tách tác động của biến đổi khí hậu đến thành thị và giải đáp thi công kế hoạch hành động ứng phó có biến đổi khí hậu cho thành thị; điều chỉnh định hướng quy hoạch hệ thống thành thị đến năm 2025 có tính đến nhân tố biến đổi khí hậu; rà soát quy hoạch chung một vài thành thị thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ, vùng đồng bằng Sông Cửu Long, đề xuất nội dung ứng phó có biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong điều chỉnh quy hoạch chung một vài thành thị…

Triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 1 số nhiệm vụ, phương pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, Bộ đã xác định danh mục, nội dung cần điều chỉnh, bổ sung liên quan đến bảo vệ môi trường trong một vài đồ án quy hoạch thi công, hạ tầng kỹ thuật; thực hiện rà soát, đã đi vào hoạt động một vài định mức, kinh phí bảo vệ môi trường đã thi công kế hoạch truyền thông về cấp nước an toàn lồng ghép nhân tố biến đổi khí hậu; kiểm tra, rà soát cao độ nền một vài khu vực thành thị ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh để xác định lý do, đề xuất phương pháp giải quyết hiện trạng ngập úng trong thành thị đang diễn ra càng ngày càng nghiêm trọng.

Đến nay đã có 51/63 địa phương triển khai thực hiện lập chương trình phát triển thành thị toàn tỉnh. Một số địa phương đã hình thành một vài khu vực phát triển thành thị; giải đáp nhà đầu tư thực hiện một vài dự án mới theo quy định, từng bước tạo sự thống nhất trong quy trình triển khai một vài dự án đầu tư phát triển thành thị; ban hành một vài quy định quản lý về phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật thành thị.

Tuy nhiên, theo ông Trần Ngọc Hùng – Chủ tịch Tổng Hội thi công Việt Nam, công tác quy hoạch cần tập trung Bên cạnh đây đến việc lập quy hoạch phân khu, độc đáo là quy hoạch chi tiết, từ đây công khai, minh bạch trong lập quy hoạch, làm tốt quy hoạch sẽ không cần phải cấp phép thi công, như TP Hồ Chí Minh, từ đây sẽ giảm được nhiều thủ tục phiền hà như GĐ này.

Goldenpeninsula.com – Theo Báo Xây dựng

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm