Doanh nghiệp nhà nước không được sử dụng vốn để đầu tư bất động sản

Doanh nghiệp nhà nước không được sử dụng tài sản, tiền vốn, quyền sử dụng đất thuê để góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực nhà đất (trừ doanh nghiệp nhà nước có ngành nghề kinh doanh chính là các loại nhà đất)…

Theo Nghị định 32/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung 1 số điều của Nghị định 91/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp (DN) và quản lý, sử dụng vốn, tài sản ở DN sẽ có hiệu lực từ 1.5, DN nhà nước không được sử dụng tài sản, tiền vốn, quyền sử dụng đất thuê để góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực nhà đất (trừ DN nhà nước có ngành nghề kinh doanh chính là các loại nhà đất), không được góp vốn, mua cổ phần ở ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc doanh nghiệp đầu tư chứng khoán, trừ các trường hợp đặc trưng theo chọn lọc của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định 32 cho phép DN nhà nước cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản của DN chắc chắn tiêu chuẩn có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn theo quy định của pháp luật.

Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch doanh nghiệp chọn lọc từng hợp đồng cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản có giá trị dưới 50% vốn chủ có ghi trong báo cáo tài chính quý hoặc năm của DN ở thời điểm gần nhất có thời điểm chọn lọc cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản…

Goldenpeninsula.com – Theo Thanh niên

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm