Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường BĐS: Đẩy mạnh các chương trình phát triển nhà ở

Phát huy và kế thừa một số kết quả trong năm 2017, Cục Quản lý Nhà và phân khúc bất động sản Nguyễn Trọng Ninh đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong tâm trong năm 2018.

Theo ông Nguyễn Trọng Ninh – Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và phân khúc bất động sản, Năm mới Cục Quản lý nhà và phân khúc bất động sản sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai một số chính sách bán hàng, chương trình phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn 2030; tiếp tục đã đi vào hoạt động hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách bán hàng phát triển nhà ở nhìn chung và nhà ở xã hội nói riêng chắc chắn tính đồng bộ, thống nhất và khả thi trong thực hiện; tiếp tục tìm hiểu, bổ sung điều chỉnh quy chuẩn, nguyên tắc về NƠXH cũng như kiểm soát nghiêm ngặt việc quy hoạch và khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất thành thị dành để phát triển NƠXH.

Đồng thời, đôn đốc, giải đáp một số địa phương triển khai thực hiện một số chương trình nhà ở gồm: Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công có một sốh mạng; Chương trình hỗ trợ nhà ở cho một số hộ nghèo khu vực nông thôn; Chương trình hỗ trợ hộ nghèo thi công nhà ở phòng, tránh bão, lụt; Chương trình thi công cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ ĐBSCL…

Ngoài ra, tiếp tục tập trung đã đi vào hoạt động thể chế pháp luật về nhà ở và phân khúc bất động sản để trình Quốc hội ban hành Luật sửa đổi một số luật liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong đây có Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản…; Hoàn thành Đề án phân tích tình hình, dự đoán xu hướng, đề xuất biện pháp, cơ chế chính sách bán hàng để thúc đẩy phân khúc bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh…

Goldenpeninsula.com – Theo Báo Xây Dựng

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm