Cấp lại sổ đỏ đã cấp trái quy định: Người dân có thể được hoàn lại tiền thừa

Đây là điểm mới quan trọng trong Thông tư 10/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 76/2014/TT-BTC giải đáp Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Thông tư này bắt đầu có hiệu lực vào ngày mai (20/3).

Cấp lại Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định

Theo Thông tư 10/2018/TT-BTC, khi cấp lại Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật theo quy định ở khoản 41 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP thì tiền sử dụng đất được xác định như sau: Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật do lỗi của cơ quan nhà nước thì tiền sử dụng đất khi cấp lại Giấy chứng nhận được xác định theo chính sách bán hàng và giá đất ở thời điểm đã cấp Giấy chứng nhận trước đây.

Trường hợp Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật do lỗi của người sử dụng đất thì tiền sử dụng đất khi cấp lại Giấy chứng nhận được xác định theo chính sách bán hàng và giá đất ở thời điểm cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Khi đây, trường hợp người sử dụng đất chưa nộp tiền sử dụng đất khi được cấp Giấy chứng nhận trước đây hoặc số tiền đã nộp nhỏ hơn số tiền sử dụng đất được xác định lại thì người sử dụng đất phải nộp số tiền sử dụng đất còn thiếu.

Đối có trường hợp số tiền sử dụng đất mà người sử dụng đất đã nộp trước đây lớn hơn số tiền sử dụng đất phải nộp khi xác định lại thì người sử dụng đất được Nhà nước hoàn trả số tiền đã nộp thừa theo quy định.

Quy định mới về việc ghi nợ tiền sử dụng đất

Thông tư số 10 quy định, trường hợp ở thời điểm nộp hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất đã có giá đất tính thu tiền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định theo quy định của pháp luật thì số tiền miễn, giảm được xác định theo giá đất tính thu tiền sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định.

Trường hợp ở thời điểm nộp hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất chưa có giá đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định theo quy định của pháp luật thì giải quyết như sau: Đối có trường hợp được miễn tiền sử dụng đất thì số tiền miễn được xác định theo giá đất ở bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. Đối có trường hợp được giảm tiền sử dụng đất thì số tiền giảm được xác định sau khi có giá đất tính thu tiền sử dụng đất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định.

Trường hợp thuộc đối tượng xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo biện pháp hệ số điều chỉnh giá đất thì số tiền miễn, giảm xác định theo giá đất ở bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

Cũng theo Thông tư mới, cơ quan thuế ghi số tiền sử dụng đất được miễn, giảm cụ thể (được xác định theo Khoản 1, Khoản 2 Điều này) vào Quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất; đồng thời ở Quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất ghi rõ nội dung: “Trường hợp tổ chức kinh tế giao dịch quyền sử dụng đất đối có tổng diện tích đất đã được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì phải nộp số tiền sử dụng đất đã được miễn, giảm cho Nhà nước; số tiền sử dụng đất được ghi ở Quyết định này sẽ được tính lại theo quy định của pháp luật ở thời điểm giao dịch”.

Trường hợp người được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất có nguyện vọng nộp tiền sử dụng đất (không hưởng ưu đãi) thì số tiền sử dụng đất phải nộp được xác định theo chính sách bán hàng và giá đất ở thời điểm người sử dụng đất có văn bản yêu cầu được nộp tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất có quyền về đất đai như đối có trường hợp không miễn tiền sử dụng đất”.

Goldenpeninsula.com – Theo TNMT

Tìm hiểu thêm tài liệu về dự án golden peninsula Xem Thêm